Leidt zoutwinning tot bodemdaling?

Veelgestelde vragen

Hieronder hebben we de meest gestelde vragen op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Ga dan naar onze contactpagina.

 1. Ja, Nedmag wint als enige magnesiumzout in Groningen bij Veendam. De diepe bodem onder de regio Veendam was 250 miljoen jaar geleden onderdeel van de Zechstein Zee. Deze zee bevatte een enorme hoeveelheid aan mineralen. In de loop der eeuwen is deze zee ingedroogd waarbij zoutlagen zijn ontstaan, die vervolgens zijn  bedekt met vele aardlagen. De meeste zoutlagen bestaan uit steenzout, dat wordt gebruikt als keukenzout en het zout dat wordt gebruikt om wegen te bestrooien. Op meerdere plekken kun je ook kaliumzout vinden, dat wordt gebruikt bij het maken van kunstmest. Maar alleen onder Veendam bevindt zich magnesiumzout.

 2. Nedmag is met 150 medewerkers een grote werkgever in Veendam. Daarnaast creëert Nedmag ongeveer 700 banen in Noord-Nederland. Ook is het inkoopbeleid afgestemd om diensten en technische materialen in Noord-Nederland in te kopen. We delen tijdens bedrijfsbezoeken onze kennis met ondernemers uit de regio en kijken naar mogelijkheden om samen te werken. Daarnaast steunen we met het omgevingsfonds diverse verenigingen, festivals en andere initiatieven. 

 3. Een bron maakt gebruik van de oplos mijnbouw methode. Oplos mijnbouw is een manier om mineralen uit de aardbodem te halen door gebruik te maken van water. Door water naar de ondergrondse zoutlaag (1.500-2.000 meter diep) te pompen lossen de mineralen uit de grondlaag op, in dit geval magnesiumzout, waardoor een oplossing van water en magnesiumzout uit de grond wordt gehaald. De zoutoplossing wordt naar boven gepompt, in tanks opgeslagen, verkocht of verder verwerkt. 

 4. Ja, dat kan! Wij hebben een speciaal omgevingsfonds waarbij we ons op vier pijlers richten: sport, educatie, cultuur en leefbaarheid. Met het sponsoren van lokale verenigingen en intiatieven willen wij bijdragen aan deze mooie regio. Wij staan altijd open voor nieuwe sponsor mogelijkheden. Dien hiervoor een sponsoraanvraag in via de contactpagina.  In de aanvraag dient een omschrijving te staan van de activiteit, plaats en datum en indien mogelijk een budgetoverzicht. Een interne commissie beoordeelt de aanvragen.

 5. Nedmag levert wereldwijd aan bedrijven die werkzaam zijn in diverse sectoren. Zo leveren we aan bedrijven die actief zijn in de landbouw, staal-, cement-, papier- en levensmiddelenindustrie. We zijn ook actief in  markten die zich bezig houden met duurzame toepassingen, zoals het reinigen van rookgassen en het terugwinnen van mineralen en metalen uit afvalwater. Hiervoor beleveren wij rookgasontzwavelingsinstallaties en rioolwaterzuiveringen.

 6. Nedmag is continu bezig met het verbeteren van eigen processen en werkt hierbij o.a. samen met deskundigen van universiteiten in binnen- en buitenland.  Er zijn op dit moment geen betere methoden van zoutwinning bekend.

 7. Wij willen niet dat het woongenot van omwonenden onder de bedrijfsactiviteiten lijdt. Wij doen meer dan het naleven van wettelijke geluidsnormen. Zo is een koeltoren vervangen die laagfrequent geluid veroorzaakte. Bovendien wordt bij werkzaamheden aan de bronnen gebruik gemaakt van een elektrisch in plaats van een met dieselmotor aangedreven mobiele installatie. Dit scheelt aanzienlijk in geluidsbelasting voor de omgeving. Bij werkzaamheden aan de bronnen zijn, net als bij andere bouwwerkzaamheden, lawaaierige werkzaamheden helaas niet altijd te voorkomen. Omwonenden worden hierover tijdig geïnformeerd. In geval van een klacht worden waar mogelijk maatregelen genomen. Omwonenden kunnen hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht op de pagina overlast melden.

 8. Vanaf 1 november 2021 kunnen woningeigenaren en kleine bedrijven die mogelijk schade hebben door bodembeweging als gevolg van zoutwinning, een melding doen bij de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade via www.commissiemijnbouwschade.nl

 9. Nee, er komt geen geur vrij bij het proces. Nedmag krijgt vaak de opmerking dat het stinkt rondom de locatie aan de Billitonweg. Dit is niet te wijten aan de bedrijfsactiviteiten van Nedmag.

 10. De bodemdaling meten we continu met behulp van GPS en satellietmetingen. Er is een ambtelijke werkgroep bodemdaling die de uitvoering van de waterhuishoudkundige maatregelen coördineert. In deze werkgroep hebben de betrokken gemeenten zitting, het waterschap, het Staatstoezicht op de Mijnen en Nedmag. De provincie Groningen is voorzitter. Daarnaast informeren we omwonenden, politiek en bestuur regelmatig over bodemdaling. Voor meer informatie kijk op de pagina alles over zoutwinning en bodemdaling.

 11. De bodem in Nederland beweegt. Dat komt onder andere door het inklinken van de ondergrond, het pompen van water uit polders, het winnen van delfstoffen en het aanleggen van infrastructuur. De bodemdalingskaart 2.0 toont over een relatief korte periode alle bodemdaling in Nederland. De bodemdalingskaart 2.0 geeft in het gebied waar Nedmag zout wint een inaccurate voorstelling van de bodemdaling. Klik hier voor de volledige informatie.

  Nedmag publiceert ook zelf periodiek een bodemdalingskaart. Deze kaart toont uitsluitend de diepe bodemdaling door zoutwinning van Nedmag, sinds het begin van de winning. Ga hier naar de meest recente bodemdalingskaart (pdf). Daarnaast heeft Nedmag een interactieve bodemdalingskaart laten maken, om nog meer inzicht in bodemdaling door zoutwinning te geven.
   

 12. Diesel is in het verleden gebruikt aan het begin van het zoutwinningsproces, om een caverne te ontwikkelen. Daarvoor is nu een veiliger alternatief beschikbaar: minerale olie. Daarnaast zal Nedmag voor de ontwikkeling van toekomstige cavernes veel minder minerale olie gaan gebruiken.

   

 13. Minerale olie en diesel zijn stoffen die kunnen worden toegepast bij de zoutwinning, voor het ontwikkelen van een nieuwe caverne. Nedmag heeft tot 2013 diesel toegepast bij de zoutwinning. Sinds 2018 heeft Nedmag onderzoek gedaan naar een milieuvriendelijker alternatief. In 2020 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen minerale olie goedgekeurd als alternatief voor diesel. Hoewel beide stoffen zich hetzelfde gedragen in een caverne, hebben ze andere eigenschappen. Zo is minerale olie minder brandbaar en gemakkelijker biologisch afbreekbaar. Ook is het veiliger in gebruik voor de mensen die ermee werken. Bovendien is het minder schadelijk voor het milieu omdat het geen giftige stof is. Ga naar dit nieuwsbericht voor meer informatie.

 14. De kans op verontreiniging van grondwater door diesel in bestaande cavernes is verwaarloosbaar klein. Dat is onderbouwd in het winningsplan 2018, kijk daarvoor op pagina 52. Voor nieuwe cavernes gebruiken we geen dieselolie, maar een milieuvriendelijker alternatief: minerale olie.
   

 15. Voor de bescherming van grondwater kent Nederland een aantal gebieden met speciale regels: waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones ter bescherming van grondwaterwinningen. De winning van Nedmag bevindt zich hierbuiten, zoals op deze kaart te zien is. Ook is de geprognotiseerde bodemdaling door Nedmag’s winning in deze gebieden verwaarloosbaar.
   

 16. Zoutwinning uit bron TR-9 kan veilig plaatsvinden. De druk in de caverne wordt voldoende laag gehouden om een soortgelijk incident als zich in april 2018 heeft voorgedaan te voorkomen. Daarnaast zijn nadelige gevolgen voor het zoutveld Tripscompagnie niet te verwachten, omdat de zoutwinning uit TR-9 veel korter zal duren. In deze periode kan er geen verbinding ontstaan tussen TR-9 en het zoutveld Tripscompagnie.
   

 17. Nedmag gaat haar nieuwe cavernes niet meer ontwikkelen met diesel, maar met minerale olie en een mengsel van magnesiumchloride en natriumchloride pekel. Dit is een combinatie van eerder gebruikte en in de praktijk bewezen methodes.
   

 18. Mocht je nog meer vragen hebben, laat het ons gerust weten via omgeving@nedmag.nl of kom langs voor een rondleiding in ons bedrijf!