Privacybeleid

Nedmag voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast willen wij u via deze privacyverklaring informeren over uw rechten. Tot slot vindt u de contactgegevens bij wie u terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten. Wij vragen u deze informatie goed door te lezen. 

Inleiding 

Wij geven u op deze pagina informatie over:
• de persoonsgegevens die wij van u verwerken; 
• de manier waarop wij dat doen; 
• de verstrekking van gegevens aan derden; 
• hoe lang wij uw gegevens bewaren en; 
• hoe wij deze gegevens beveiligen. 

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat die informatie direct over u gaat of deze informatie naar u te herleiden is. Dit kan bijvoorbeeld over uw naam, geboortedatum en adres gaan, maar ook uw zakelijke e-mailadres of zakelijke telefoonnummer is een persoonsgegeven. 

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met uw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip. Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. 

Gronden waarop wij uw gegevens verwerken 

Wij verwerken uw gegevens om een of meerdere van de volgende redenen. Deze zijn in de wet genoemd: 
• de gegevens zijn voor ons nodig om te voldoen aan een wettelijke plicht (bijvoorbeeld de administratieplicht, identificatieplicht en bewaarplicht); 
• de gegevens zijn nodig omdat wij daar als organisatie een gerechtvaardigd belang bij hebben;
• de gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van een gesloten overeenkomst (denk aan het uitvoeren van de regeling die is getroffen in het kader van bodemdaling). 
• wij hebben uw duidelijke en ondubbelzinnige toestemming voor bepaalde handelingen. 

Verplichting om gegevens te verstrekken 

U bent verplicht ons de gevraagde gegevens te verstrekken als het voor ons nodig is die gegevens te verwerken, bijvoorbeeld om een klacht of een schade juist te registreren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt ook denken aan gegevens die nodig zijn om u aan te kunnen melden voor een bouwkundige inspectie. U kunt in die gevallen niet weigeren om de gegevens te verstrekken. Doet u dat wel, dan kunnen wij de klacht of schade niet afhandelen.

De gegevens die wij van u verwerken 

•    naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, adresgegevens, telefoonnummer en andere gegevens die wij  nodig hebben om met u te kunnen communiceren, zoals uw e-mailadres; 
•    gegevens als bedoeld onder het eerste bolletje, van uw ouders, voogden of verzorgers  als u minderjarig bent; 
•    IP-adres, internetbrowser, apparaat type en locatiegegevens.
•    gegevens over uw activiteiten op de website.
•    gegevens betreffende de aard en inhoud van uw contactverzoek; 
•    andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet. 

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen: 
•    de gegevens zijn nodig om met u in contact te kunnen treden en te reageren op gestelde vragen; 
•    de afhandeling van uw aanvraag tot informatie, uw klacht of uw schade;
•    de gegevens zijn nodig voor het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer; 
•    de gegevens zijn van belang voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Nedmag;
•    de gegevens voor commerciële contacten leggen we vast voor verwerking van uw aanvraag en voor eventuele verdere analyse;
•    de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;  
•    de uitvoering of toepassing van een wet. 

Cookies

– Functionele cookie: een cookie die controleert of de gebruiker Javascript ingeschakeld heeft.
– Analytics cookie: om metingen uit te voeren, de ip-adressen van gebruikers worden geanonimiseerd, conform AVG.
– YouTube cookie: benodigd voor het afspelen van Youtube video’s op de website.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Deze gegevens zijn van belang voor Nedmag om de website te optimaliseren. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Het bewaren van uw persoonsgegevens 

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht. 

Bij het registreren van een klacht of een schade geldt een bewaartermijn van maximaal 20 jaar om te archiveren wat voor type klachten en schades worden gemeld en waar deze plaats hebben gevonden. Op deze manier willen wij onze werkwijze en dienstverlening verbeteren. Wanneer een reden tot contact (schadeclaim, klacht, sponsoring) is afgerond dan worden de gegevens geminimaliseerd alvorens deze gearchiveerd worden. 

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door Nedmag verstrekt aan de volgende derde partijen:
-    In het geval van een schademelding als gevolg van bodemdaling wordt naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele foto’s uitgewisseld met het Bureau voor Bouwpathologie.
-    In het geval van geluidsoverlast wordt in overeenstemming met de indiener van de klacht naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail uitgewisseld met een gespecialiseerd akoestisch bureau: Noorman Advies. 

De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacy statement. U kunt deze statements hier vinden:
Op de website van Bureau voor Bouwpathologie onder privacy & voorwaarden.
Op de website van Noorman Advies onder privacybeleid.

Nedmag verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken.

Het beveiligen van uw persoonsgegevens 

De beveiliging van uw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen medewerkers die daartoe van ons een bevoegdheid hebben gekregen, hebben toegang tot de gegevens. Geregistreerde gegevens worden zorgvuldig verwerkt en vertrouwelijk behandeld. 

Uw rechten

U heeft het recht de door Nedmag verwerkte persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Daarnaast heeft u het recht om een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. 

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Nedmag de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Nedmag de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar. 

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. 

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. 

Contactpersoon

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij Nedmag’s Functionaris Gegevensbescherming, telefoon 0598-651328 of via email h.smit [at] nedmag.nl.

Datum en aanpassing van de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Deze privacyverklaring is van februari 2021.