magnesium

Emissiereducties door struviet vorming in mest

Akkerbouw, weilanden en tuinbouw bemesten met hoogwaardige meststoffen en lokaal beschikbare reststromen, waaronder dierlijke mest. Dat is het uitgangspunt van de visie op Kringlooplandbouw. Hierin is het streven om de voer-mest-kringloop in Nederland te sluiten.

Om dit te realiseren is het cruciaal om mineralen uit mest goed te benutten en waar mogelijk terug te winnen. Emissies terugdringen is hierbij een belangrijk aspect. 

Een mineraal dat al teruggewonnen wordt uit rioolwater is fosfaat. Fosfaat bindt met magnesium tot het mineraal magnesiumammoniumfosfaat, oftewel struviet. Volgens hetzelfde principe wordt fosfaat ook gebonden in mest. Door struviet te vormen in mest wordt daarnaast ammonium gebonden waardoor het in mindere mate vrijkomt in de lucht tijdens opslag in de mestput of tijdens het uitrijden. Emissiereductie in de stal is op deze manier mogelijk.

Struviet is een langzaam werkende meststof. Dit houdt in dat fosfaat en stikstof in de bodem weer langzaam vrij komt, waardoor er minder verlies is door uitspoeling. Op deze manier draagt magnesium bij aan het verlagen van emissies uit mest en een betere verwaarding van belangrijke mineralen.

  • Lagere emissies door binding van struviet;
  • Geringe uitspoeling van mineralen.

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier