Zienswijze: financiële zekerheid in een instemmingsbesluit of elders?

Nedmag heeft een zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingediend. Deze zienswijze gaat in op het bieden van financiële zekerheid voor toekomstige kosten, zoals het afsluiten van bronnen en het vergoeden van waterhuishoudkundige maatregelen. Nedmag wil en kan financiële zekerheid bieden en verzoekt de minister om dit wettelijk vast te laten leggen, in plaats van in een instemmingsbesluit, om zo een uniforme aanpak voor alle mijnbouwbedrijven te garanderen.

zoutwinning in NL

Het afsluiten van cavernes (abandonneren)

Er ligt een Wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet, welke een stelsel bevat voor financiële zekerheidstelling. Dat wettelijk stelsel moet waarborgen dat er voldoende financiële middelen zijn om de abandonneringsverplichtingen uit de Mijnbouwwet te kunnen uitvoeren. Dat wil zeggen, dat het verplicht is om aan te tonen dat er geld is gereserveerd voor het afsluiten van cavernes wanneer de winning wordt beëindigd. Het wetsvoorstel – en daarop te baseren uitvoeringsregelingen – regelen uniform hoe en onder welke voorwaarden die financiële zekerheid gesteld moet worden, dus voor de gehele sector. Aan de uitvoering van dat stelsel van financiële zekerheidstelling zal Nedmag haar volledige medewerking verlenen. Nedmag meent dat voor wat betreft het stellen van financiële zekerheid aansluiting moet en kan worden gezocht bij het wetsvoorstel. Dat onderwerp dient niet per mijnbouwonderneming in een instemmingsbesluit geregeld worden, en niet op een wijze die afwijkt van het wetsvoorstel.

Vooruitlopend op deze wettelijke regeling is Nedmag bereid om een bankgarantie van  €2,5 miljoen af te geven voor de abandonneringsverplichting als overbrugging tot het moment dat de wettelijke regeling van kracht is geworden.

Vergoeding waterhuishoudkundige maatregelen

Nedmag vergoedt sinds 1995 alle maatregelen die het Waterschap moet nemen als gevolg van bodemdaling door zoutwinning. De waterhuishoudkundige maatregelen die nodig zijn bij een bodemdaling van 69 cm (naar verwachting te bereiken in 2025) zijn al uitgevoerd en door Nedmag bekostigd. Nedmag zal dus ook de kosten van extra benodigde civieltechnische installaties die een gevolg zijn van de extra bodemdaling uit het winningsplan 2018 voldoen. 

Artikel 11 van het ontwerp-instemmingsbesluit gaat in op het zorgdragen van een financiële waarborg in een van Nedmag juridisch en financieel los gepositioneerde constructie. Nedmag meent dat deze verplichting niet kan en niet moet worden geregeld in een instemmingsbesluit. De Mijnbouwwet biedt immers geen mogelijkheden om aan een instemmingsbesluit voorwaarden te verbinden die zien op schadevergoeding voor het Waterschap of het stellen van financiële zekerheid daarvoor. 

Voor de duidelijkheid: Nedmag is ten volle bereid is om, zoals wij dat al sinds 1995 doen, met het Waterschap afspraken te maken over de vergoeding van kosten en het stellen van financiële zekerheid daarvoor. Nedmag zal daarover graag in overleg treden met het Waterschap en het ministerie. Nedmag is bovendien bereid om, reeds voorafgaand aan dat overleg en voor de aanvang van de winning uit nieuwe cavernes, de bestaande bankgarantie voor de nakoming van de afspraken tussen Nedmag en het Waterschap ad € 1.134.450 te verhogen tot een bedrag van € 2,5 miljoen. 

Aard en omvang van de financiële zekerheid

In artikel 11 van het ontwerp-instemmingsbesluit spreekt de minister over een juridisch en financieel los gepositioneerde constructie. Nedmag meent dat het niet wenselijk is om deze verplichting op te nemen omdat de constructie te vaag is geformuleerd. Onduidelijkheid over dit artikel zorgt ervoor dat het beoogde doel – financiële zekerheid – niet optimaal kan worden gewaarborgd. De overeenkomst van 16 december 2002 met het Waterschap (en andere overheden) bevat veel meer en uitgebreidere bepalingen (dan artikel 11) die recht doen aan en zorgen voor een evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van alle betrokkenen. 

Zienwijze 

Ga via de knop hieronder naar de zienswijze om de volledige onderbouwing van ons standpunt te lezen.

Zienswijze Nedmag

Hoe verloopt de procedure verder?

Het ministerie van EZK gaat na 24 juli de zienswijzen verwerken. Wanneer alle zienswijzen zijn verwerkt, volgt een definitief instemmingsbesluit. Daarin staat of het ministerie van EZK wel of niet akkoord gaat met het winningsplan en welke voorschriften daaraan verbonden worden.

Ga naar dit nieuwsbericht voor meer informatie over het winningsplan.