Q&A's zoutveld Tripscompagnie 22 mei

We houden u graag op de hoogte over de stand van zaken van het zoutveld Tripscompagnie. In dit artikel een update als vervolg op de berichtgeving van 11 mei.

mijnlocatie

Wat is er gebeurd?

Op vrijdag 20 april 2018 is om 03.15 uur drukverlies geconstateerd bij een van de bronnen van het zoutveld Tripscompagnie, op een diepte van 1800 meter. In andere bronnen van hetzelfde zoutveld werd vervolgens ook drukverlies geconstateerd. Er is zout en mogelijk een deel van de toegepaste dakolie weggestroomd naar de bovenliggende laag met poreus zandsteen (zie afbeelding). In de loop van zaterdag op zondag is de druk in het hele veld gestabiliseerd. Nedmag heeft vervolgens besloten het zoutveld Tripscompagnie uit voorzorg, tien jaar eerder dan aanvankelijk gepland, gelijkmatig af te bouwen. Lees hier nogmaals het persbericht.

Illustratie zoutbron

Wie zijn er over de situatie geïnformeerd?

Nedmag heeft de situatie op 20 april gemeld aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Verder zijn de leden van de stuurgroep bodemdaling Nedmag  (burgemeesters van Veendam en Midden-Groningen, gedeputeerde provincie Groningen, bestuurder waterschap Hunze & Aa’s) persoonlijk geïnformeerd. Ook de besturen van dorpsvereniging Borgercompagnie en buurtvereniging Langeleegte zijn geïnformeerd. Informatievoorziening voor omwonenden vindt plaats via de Nedmag website en Facebookpagina.

Wat zijn de risico’s voor mens en milieu?

Er is zout en mogelijk een deel van de toegepaste dakolie weggestroomd naar de bovenliggende laag met poreus zandsteen. Specialisten onderzoeken momenteel  of hoger gelegen lagen boven het zoutveld ook bereikt kunnen worden. De kans hierop achten wij klein door de afdichtende werking van de  bovenliggende gesteente- en kleilagen. Vervuiling van grondwaterlagen door pekel of dakolie is dan niet aan de orde: de afstand tussen de laag waar het zout wegstroomt en het  grondwater bedraagt meer dan een kilometer.

Hoe wordt de situatie gemonitord?

De ondergrondse situatie wordt continu gemonitord. Nedmag heeft een GPS-meetstation op de locatie Tripscompagnie laten plaatsen om het effect van het drukverlies op het verloop van de bodemdaling continu te meten. Ook het grondwater wordt gemonitord. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er gevaar voor mens en milieu bestaat. Nedmag rapporteert frequent over de situatie en over de gewonnen hoeveelheden zout aan SodM.

Wat is de status van de onderzoeken naar oorzaak en gevolgen?

De opgestarte onderzoeken naar oorzaak en gevolgen van het weggestroomde zout en mogelijk dakolie zijn in volle gang en staan onder toezicht van SodM. Deze onderzoeken kosten tijd omdat specialisten vanuit verschillende disciplines (o.a. geologen en geomechanici) een compleet beeld willen krijgen van de ondergrondse situatie. Tot op heden lijkt een opening in het zogeheten zoutdak de meest waarschijnlijke oorzaak (zie afbeelding).

Waarom wordt er niet sneller gecommuniceerd over de onderzoeken?

We begrijpen dat iedereen graag zo snel mogelijk antwoorden wil over de situatie. Op dit moment vindt gedegen onderzoek plaats. De kwaliteit van de onderzoeksresultaten staan voorop. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen wij dat naar buiten brengen. In de tussentijd geven wij updates op onze website over de stand van zaken. Ook SodM wordt frequent  op de hoogte gehouden van de situatie.

Hoe werkt het afbouwen van het zoutveld?

Het zoutveld is snel na het constateren van het drukverlies gestabiliseerd. Om ondergronds de druk te verlichten, bouwt Nedmag onder toezicht van SodM het zoutveld gelijkmatig af. Dit gebeurt door geen water meer te injecteren. Met andere woorden, we lossen geen zout meer op. Het zout dat al is vermengd met water (pekel) wordt gewonnen. Dit noemen we ‘aflaten’. Het afbouwen zal zo’n anderhalf jaar duren.

Wat zijn de gevolgen voor bodemdaling?

Nedmag wint magnesiumzout met de zogeheten ‘squeeze-methode’. Deze methode zorgt ervoor dat de bodem in het gebied waar wij zout winnen, langzaam en gelijkmatig daalt.

Onder nauwlettend toezicht van het SodM laat Nedmag het zoutveld af om de druk te verlichten. Dit betekent dat het zout sneller dan voorheen wordt gewonnen, met als gevolg dat de bodemdaling sneller verloopt. De bodemdaling blijft gelijkmatig en wordt door middel van GPS bodemdaling continu gemeten.

Alles over zoutwinning en bodemdaling

Wat zijn de vervolgstappen? Hoe gaat Nedmag nu verder?

Tijdens het afbouwen van het zoutveld Tripscompagnie is Nedmag regulier in productie. Voor aanvullende zoutbronnen richt Nedmag zich de komende tijd op de bestaande locaties. Nedmag was al voornemens om op korte termijn twee nieuwe zoutbronnen te realiseren op de locatie  Borgercompagnie. Het vergunningentraject hiervoor loopt.

Hoe verloopt de verdere informatievoorziening?

Nadere informatie over situatie en onderzoeksresultaten zullen we op de website plaatsen. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar omgeving [at] nedmag.nl (omgeving[at]nedmag[dot]nl).

Contactformulier