Mestverrijking met magnesium om kunstmestgebruik te verminderen en stikstofuitstoot te verkleinen

Stikstof staat in Nederland volop ter discussie nadat de Raad van State oordeelde over het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Om de impact van stikstofdepositie op de bodem te beperken wordt de weg ingeslagen naar kringlooplandbouw. Praktijkresultaten van het concept Farmin-G laten zien dat het toevoegen van magnesium aan mest op dit gebied voordelen kan bieden.

plant

Struviet

Rottende mest is een bron van emissies, maar goed gerijpte mest is een waardevolle en belangrijke bron van nutriënten voor de bodem, en geeft geen emissie. Het Farmin-G-concept verrijkt mest met magnesium om de ammoniak (een stikstofverbinding) om te zetten in magnesiumammoniumfosfaat, oftewel de meststof struviet. De ammoniak komt daardoor in mindere mate vrij in de lucht. Een literatuurscan uitgevoerd door Wageningen universiteit toont aan dat dit effect er is, maar stelt ook dat de stikstof later na het uitrijden deels weer vrij kan komen. Een gedeelte van de stikstof wordt gecontroleerd afgegeven aan de plant door de langzame afgifte uit struviet.

Praktijksituaties

In de praktijk wordt door een aantal melkveehouders al langere tijd magnesium aan de mest toegevoegd. Gebruikers rapporteren dat na het gebruiken van verrijkte mest gedurende een langere periode, minder kunstmest nodig is om de gewenste gewasopbrengst te behalen. Daarnaast geeft het emissieverlaging in de mestkelders.

Onderzoek en ontwikkelingen

Minder kunstmest gebruiken en toch een rijke voedingsbodem door eigen verrijkte mest is een mooi streven dat past binnen de kringlooplandbouw. Nedmag ondersteunt deze ontwikkelingen en onderzoeken voor en door partner Farmin.

Voor meer informatie, kijk op:
www.farmin.nl