Toelichting Nedmag's afvalwater

Er vindt momenteel een nationale discussie plaats over waterkwaliteit. Zowel Europa als Nederland hecht grote waarde aan het naleven van diverse industriële normen die limieten opleggen aan de lozing van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Nederland staat echter onderaan de Europese lijst wat betreft waterkwaliteit, wat een gezamenlijke inspanning vereist om deze situatie te verbeteren. Nedmag is een van de bedrijven die relatief grote hoeveelheden ZZS naar de Waddenzee loost. Nedmag maakt en gebruikt deze stoffen niet, deze stoffen komen met name uit onze grondstoffen. We benadrukken dat we binnen onze huidige vergunning en regelgeving opereren. Wel heeft Nedmag in 2021 initiatief genomen om een revisie traject van de vergunning te starten, waarbij het verminderen van de impact op het milieu veel aandacht verdient.

afbeelding water milieu

Nedmag is een van de bedrijven die relatief grote hoeveelheden ZZS via de Veenkoloniale Afvalwaterleiding (VKA) via de Eems-Dollard naar de Waddenzee loost. We voldoen met onze lozing aan de huidige vergunning en regelgeving. Desalniettemin heeft het verminderen van de impact op het milieu onze aandacht. In 2021 is Nedmag op gezamenlijk initiatief met de Omgevingsdienst Groningen een revisie traject van onze vergunning gestart, wat onze toewijding aan dit vraagstuk weerspiegelt.

De oorsprong van ZZS bij Nedmag

Het is van belang op te merken dat Nedmag de ZZS niet als stof inzet of produceert. De stoffen zijn aanwezig als sporenelementen in:

  • De dolime afkomstig uit België; dolime gebruiken wij als grondstof voor het maken van vuurvaste stenen;
  • De magnesiumchloride pekel die wordt gewonnen;
  • Het water uit het A.G. Wildervanckkanaal dat wij inzetten als proceswater

Door de wijze waarop de ZZS gemeten en geregistreerd worden levert ook de effluentstroom van Kisuma (die Nedmag voor hen verwerkt) een bijdrage aan de vrachten die Nedmag publiceert.

Verklaring toe- of afname van ZZS

Een jaarlijkse vracht toe- of afname van ZZS dat wordt geloosd via het effluent wordt bepaald door twee factoren:

  • Een toe- of afname van hoeveelheid effluent. De productie van MgO bepaalt hoofdzakelijk hoeveel effluentflow er ontstaat, omdat de productie van MgO veel proceswater vergt dat afkomstig is uit het A.G. Wildervanckkanaal.
  • Een toe- of afname van elementen in onze grondstoffen: een variatie die de natuur miljoenen jaren geleden gehad heeft.

Nedmag's vergunning en de herziening ervan

Nedmag voldoet aan de huidige vergunningsvoorwaarden met betrekking tot de lozing van afvalwater. Hoewel we van plan waren de vergunningaanvraag voor de herziene vergunning in oktober van dit jaar in te dienen, wordt dit proces vertraagd vanwege onduidelijkheden en leemtes in de normen.

Wij zetten ons in om tot duidelijkheid te komen. Conform de wet hebben we een Vermijdings- en Reductieprogramma aangeboden bij de Omgevingsdienst, waarin onze lozingen transparant worden gemaakt. De Omgevingsdienst heeft beoordeeld dat het voldoet aan de daarvoor geldende voorschriften. Er worden verschillende initiatieven ontplooid om onze impact te verminderen, waarbij we onderzoek doen naar de best beschikbare technieken en we investeren in emissiereducties – anticiperend op steeds strenger wordende normen. We passen deze technieken actief toe waar mogelijk. Daarnaast passen we ons productportfolio aan om steeds duurzamere producten te produceren.

Nedmag streeft er dus naar verantwoordelijk en milieubewust met de omgeving om te gaan. We zijn vastbesloten om de overheidsvoorschriften te respecteren en na te leven, met als doel belasting van het milieu te voorkomen en reduceren.