Q&A's zoutveld Tripscompagnie 30 mei

We houden u graag op de hoogte over de stand van zaken van het zoutveld Tripscompagnie. In dit artikel een update als vervolg op de Q&A's van 22 mei.

mijnlocatie

Wat is de status van de onderzoeken naar de bronnen van het zoutveld Tripscompagnie?

De afronding van de onderzoeken staat eind juli gepland, dan zullen we alle onderzoeksresultaten naar buiten brengen. Wel zijn er een aantal tussentijdse voorlopige conclusies:

  • De bronnen zijn onderzocht en gebleken is dat deze niet beschadigd zijn.
  • Eerder is gecommuniceerd dat een opening in het zoutdak de meest waarschijnlijke oorzaak is. Onderzocht wordt hoe groot de opening in het zoutdak is en tot hoever die doorloopt.
  • De kans op vervuiling van grondwaterlagen door dieselolie of pekel achten wij klein. Via een netwerk van circa 20 peilbuizen wordt het grondwater op en rond de locatie gemonitord. Er zijn geen verontreinigingen gemeten, ook niet in de gewonnen pekel. Model berekeningen geven aan dat de kans op verontreiniging van het grondwater klein is.

Wat wordt er naast het grondwater nog meer gemeten?

Door middel van GPS wordt de bodemdaling continu gemeten. Daarnaast gaan we een geofoon – een sensor waarmee voelbare trillingen worden gemeten – plaatsen. Met de data van de geofoon verwachten we aan te kunnen tonen dat zoutwinning geen voelbare trillingen veroorzaakt. De geofoon wordt naar verwachting in het voorjaar geleverd. De metingen zullen openbaar worden gemaakt via de website van het KNMI.

Hoeveel dieselolie is weggestroomd en waar bevindt zich dat?

In de directe omgeving van de opening van het zoutdak bevond zich circa 400m3 dieselolie. Er is een kans dat een deel hiervan uit het cavernecluster is gelekt. Tot in welke lagen de dieselolie weggestroomd kan zijn wordt onderzocht.

Welke preventieve maatregelen neemt Nedmag?

Nedmag wint op dit moment meer zout om de druk in het zoutveld te verlichten. Dit doen wij om de opening in het zoutdak te ontzien; hoe meer zout naar boven wordt gepompt, des te minder er wegstroomt naar bovenliggende lagen. Hierdoor wordt de kans kleiner dat dieselolie of pekel naar grondwaterlagen stroomt.

Wat zijn de gevolgen voor bodemdaling?

Doordat er meer zout wordt gewonnen dan voorheen (vraag 4) verloopt de bodemdaling sneller. Deze bodemdaling blijft gelijkmatig en leidt niet tot schade mits het waterpeil wordt aangepast aan de bodemdaling. De reeds uitgevoerde waterhuishoudkundige maatregelen gaan al uit van een daling van 65 cm.

De versnelde daling wordt continu gemeten door middel van GPS. Deze continue meting is een aanvulling op de reguliere tweejaarlijkse meting van de bodemdaling via waterpassing. De laatste meting geeft aan dat de bodemdaling in het centrum van het zoutwinningsgebied circa 40 cm bedraagt (gerekend vanaf 1993).

Tot hoeveel bodemdaling mag Nedmag gaan?

De maximale bodemdaling die Nedmag volgens het huidige winningsplan mag veroorzaken bedraagt 65 cm (vanaf 1993). Nedmag is verplicht om het winningsplan te herzien voordat een bodemdaling van 50 cm (vanaf 1977) bereikt wordt. 

alles over zoutwinning en bodemdaling

Wat gebeurt er met de locatie als het zoutveld afgebouwd is?

Nedmag heeft een abandonneringsplan voor het sluiten van een bron. Hierin staat beschreven hoe de risico’s beheerst worden die zouden kunnen ontstaan na de winning.  Dit abandonneringsplan maakt onderdeel uit  van het winningsplan waarmee de minister in 2014 heeft ingestemd. Nedmag heeft tijd en geld gereserveerd voor het sluiten van een bron.

Hoe garandeert Nedmag de veiligheid bij nieuwe zoutwinning?

Nedmag heeft de afgelopen 40 jaar veel kennis van deze methode van zoutwinning opgedaan. Voor nieuwe zoutwinning is een nieuw winningsplan nodig met daarin opgenomen een uitgebreide beoordeling van alle risico’s. Het winningplan bevat verschillende studies, waarin onder meer de opgedane kennis en ervaring is meegenomen.  

Hoe verloopt de verdere informatievoorziening?

Nadere informatie over situatie en onderzoeksresultaten zullen we op de website plaatsen. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar omgeving [at] nedmag.nl (omgeving[at]nedmag[dot]nl).

contactformulier