Nieuwe overeenkomst met Waterschap Hunze en Aa's

Door zoutwinning van Nedmag daalt de bodem in de omgeving van de zoutwinningslocaties. Het Waterschap neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het waterpeil meedaalt met de bodemdaling. Nedmag financiert deze maatregelen. Er is op 9 december een nieuwe overeenkomst met het Waterschap ondertekend over de wijze waarop Nedmag de gevolgen van zoutwinning zal compenseren. Deze nieuwe afspraken geven gehoor aan de zorgen die het Waterschap in het beroepsschrift heeft geuit.

stuw gemaal waterschap

Afspraken in de nieuwe overeenkomst

De afspraken komen op het volgende neer:

  • Op het moment dat er in de toekomst ergens in het watersysteem naar het oordeel van het Waterschap aanpassingen nodig zijn om het waterbeheer aan te passen aan de dalende bodem - zoals een stuw, gemaal of een waterkering - dan zal Nedmag deze vergoeden. Na aanleg wordt het waterschap eigenaar en dragen zij zorg voor het beheer en onderhoud. Dit komt overeen met de huidige overeenkomst.
  • Aanpassingen zullen gericht zijn op het voorkomen van wateroverlast, het behoud van waterkwaliteit en het behoud van waterveiligheid. Dit met inachtneming van de duurzaamheidsdoelstellingen van het Waterschap.
  • Er zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van de terugkerende kosten van de voorzieningen die nodig zijn om het waterbeheer aan te passen. Het gaat daarbij om kosten voor beheer, onderhoud en het energieverbruik van deze infrastructuur en op termijn vervangingsinvesteringen. De afgesproken vergoeding heeft betrekking op zowel de infrastructuur die in het verleden is aangelegd als op in de toekomst aan te leggen voorzieningen.
  • Er is een afkoopbedrag overeengekomen voor deze terugkerende kosten zodat deze kosten zijn gedekt voor de komende honderd jaar. Het Waterschap loopt daardoor geen financieel risico indien Nedmag besluit de zoutwinning te beëindigen of ophoudt te bestaan.

Er is in deze nieuwe overeenkomst gehoor gegeven aan de zorgen die het Waterschap heeft geuit in het beroepsschrift tegen het instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat met het winningsplan van Nedmag. Het Waterschap geeft aan geen aanleiding meer te zien om het beroep te handhaven.