Alle actualiteiten op een rij

In dit artikel hebben we de actualiteiten voor je op een rij gezet. Heb je nog andere vragen of wil je graag meer weten over deze onderwerpen? Neem dan contact met ons op via de link onderaan deze pagina.

Zoutwinning en bodemdaling

Onderzoeken Tripscompagnie: waar staan we?

Het is belangrijk om de oorzaken en gevolgen van het incident in het zoutveld Tripscompagnie goed te onderzoeken. De onderzoeksresultaten geven antwoord op hoe het heeft kunnen gebeuren, wat de milieu effecten zijn geweest en nieuwe inzichten die worden toegepast om de veiligheid van zoutwinning ook in de toekomst te kunnen garanderen. Er liggen op dit moment al een aantal tussenrapportages bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM controleert en toetst de resultaten. In november zal Nedmag de omgeving informeren over alle onderzoeksresultaten. Daarnaast heeft TU Delft in opdracht van de NCG onderzoek gedaan naar de effecten van gestapelde mijnbouw in de provincie Groningen. Een van de conclusies van TU Delft is dat diepe bodemdaling door zoutwinning niet leidt tot schade aan gebouwen, ook niet in combinatie met andere vormen van mijnbouw.

Monitoring: wat meten we?

Het monitoren van onze omgeving heeft een nog belangrijker plaats binnen ons bedrijf gekregen. We willen weten wat de impact van zoutwinning op de omgeving is, zowel boven als onder de grond. Zo meten we de bodemdaling continu met behulp van GPS en satellietmetingen. Daarnaast meten we de kwaliteit van het grondwater op en rond de locatie Tripscompagnie. Bovendien breiden we de monitoring binnenkort uit met een geofoon – een sensor voor het meten van (niet voelbare) bodemtrillingen – om tegemoet te komen aan de roep om transparantie. Het KNMI gaat de data van de geofoon beheren en delen. Daarnaast gaat de NCG een proef met tiltmeters starten, één daarvan zal in het zoutwinningsgebied geplaatst worden.

Verontreiniging: is de kwaliteit van grondwater in gevaar?

In het zoutveld Tripscompagnie is op 1600 meter diepte pekel en mogelijk ook dieselolie naar bovenliggende zand- en kleilagen gestroomd. Na intensief onderzoek is Nedmag van mening dat het grootste deel van de pekel opgenomen is in de Vlieland zandsteenlaag op ca. 1100 meter diepte. In de buurt van de opening in het zoutdak bevond zich maximaal 400m3 dieselolie. De kans op vervuiling van grondwaterlagen door dieselolie of pekel achten wij klein. Via een netwerk van meer dan 20 peilbuizen wordt het grondwater op en rond de locatie gemonitord. Nedmag gaat het aantal peilbuizen uitbreiden om de monitoring te optimaliseren. Er zijn geen verontreinigingen gemeten, ook niet in de gewonnen pekel. Model berekeningen geven aan dat de kans op verontreiniging van het grondwater klein is.

Dieselolie: waarom gebruiken we dat?

Nedmag gebruikt dieselolie als hulpstof om cavernes op een goede en veilige manier te ontwikkelen. Een laagje dieselolie drijft op de pekel, zoals olijfolie op water. Het zorgt ervoor dat cavernes zich met name zijwaarts ontwikkelen in plaats van naar boven, en beschermt bovenliggende zoutlagen die we niet willen oplossen. Het gebruik van dieselolie is op dit moment de meest veilige techniek. Nedmag investeert al geruime tijd in onderzoek naar geschikte veilige alternatieven voor het gebruik van dieselolie. Dit wordt ook besproken met het SodM. Wanneer er een veiliger alternatief is dan zal Nedmag vooraan staan om het te gebruiken.

Bodemdaling: wat is de actuele bodemdaling?

De huidige bodemdaling bedraagt ongeveer 49 centimeter in het centrum van het zoutwinningsgebied. Om een idee te geven van de hellingshoek: het gaat om het hoogteverschil tussen ongeveer twee euromunten op de middenstip van een voetbalveld en de rand van het veld bij de doelpalen. Tijdens het afbouwen van het zoutveld Tripscompagnie (gedurende ongeveer anderhalf jaar) verloopt de bodemdaling sneller, ongeveer 4,5 centimeter per jaar. Voordat de afbouw begon, was dit 1,5 cm per jaar.

Waterhuishouding: welke afspraken zijn er gemaakt?

Om te voorkomen dat bodemdaling door zoutwinning tot schade aan gebouwen leidt, is het belangrijk tijdig waterhuishoudkundige maatregelen te nemen zoals het plaatsen van stuwen en gemalen. In de jaren 90 van de 20e eeuw zijn hierover afspraken gemaakt tussen betrokken gemeenten, waterschap en Nedmag. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. Een ambtelijke werkgroep bestaande uit de gemeenten Veendam en Midden-Groningen, het waterschap Hunze en Aa’s, SodM en Nedmag draagt onder voorzitterschap van de provincie Groningen zorg voor tijdige uitvoering van de benodigde maatregelen. Voorgestelde plannen worden op bestuurlijk niveau geaccordeerd. In 2017 zijn waterhuishoudkundige maatregelen uitgevoerd die uitgaan van een maximale bodemdaling van 65 cm. Nedmag financiert de maatregelen die het Waterschap moet nemen als gevolg van bodemdaling.

Zoutwinning: kan dat veilig?

Nedmag is een Gronings bedrijf in hart en nieren. Daarom begrijpen wij de zorgen in de regio rondom mijnbouw goed. Wij zijn ervan overtuigd dat zoutwinning veilig en verantwoord kan plaatsvinden. De ervaringen van het zoutveld Tripscompagnie zijn onderdeel van het nieuwe winningsplan voor de bestaande locaties dat Nedmag binnenkort gaat indienen. Zoutcavernes worden kleiner, het zoutdak wordt dikker en we gaan anders om met de druk in de caverne. Hierdoor zijn cavernes stabieler en is de zoutwinning veiliger.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier (hieronder) of stuur een mail naar omgeving [at] nedmag.nl 

Contactformulier