U bent hier

Bodemdaling

Zoutwinning vindt plaats door oplosmijnbouw. Hierbij brengt Nedmag water in de ondergrondse zoutlaag. Het zout lost op en vormt samen met het water pekel. Deze vorm van zoutwinning heeft een gelijkmatige bodemdaling tot gevolg.  In het centrum van het gebied daalt de bodem met circa 15 millimeter per jaar. Op anderhalve kilometer afstand van het centrum van het zoutwinningsgebied daalt de bodem met ongeveer 10 millimeter per jaar. En op drieënhalve kilometer afstand is de daling maximaal 2 millimeter per jaar. Nedmag wint sinds 1972 zout. Op deze kaart kunt u zien dat begin 2016 de maximale bodemdaling door zoutwinning 36 centimeter bedroeg.

De bodemdaling wordt iedere twee jaar gemeten. Volgens de huidige winningsvergunning is een maximale bodemdaling van 65 centimeter in het centrum van het gebied toegestaan (gemeten vanaf 1993). Deze 65 centimeter zal omstreeks 2028 bereikt worden.
In het gebied waar Nedmag actief is vindt ook geringe bodemdaling door gaswinning plaats.

Als de bodem daalt, stijgt het grondwaterpeil. De sloot- en grondwaterstand moet dan mee dalen, anders ontstaat vernatting. Dit betekent dat een goede waterbeheersing van uitermate groot belang is. Het Waterschap is hiervoor verantwoordelijk. De afgelopen jaren zijn onder meer gemalen gebouwd aan de Nieuweweg in Muntendam en bij de Zwarteweg in Veendam. Om te blijven voorkomen dat er schade ontstaat aan gebouwen en landbouw vinden ook de komende jaren dergelijke waterhuishoudkundige maatregelen plaats. Nedmag neemt de kosten van deze maatregelen op zich.  De Ambtelijke Werkgroep Bodemdaling Nedmag coördineert deze activiteiten. In deze werkgroep hebben zitting de gemeenten Veendam en Menterwolde, het Waterschap Hunze & Aa’s, het Staatstoezicht op de Mijnen en Nedmag. De provincie Groningen is voorzitter.

Schade
De kans op schade aan gebouwen als direct gevolg van de bodemdaling door zoutwinning is erg klein, zelfs bij een bodemdaling van 1 meter. Dit is gebleken uit meerdere studies en onderzoeken, die u onderaan deze pagina kunt downloaden. In individuele gevallen kan alleen een bouwkundige inspectie op maat uitsluitsel geven over de meest waarschijnlijke oorzaak van schade. De werkwijze bij schademeldingen is vastgelegd in een officieel schadeprotocol. Indien u denkt schade aan uw woning te hebben ten gevolge van de zoutwinning door Nedmag, kunt u dit hier melden.

Aardtrillingen
In de 40 jaar dat Nedmag zout wint, zijn er nooit aardtrillingen in het gebied waargenomen veroorzaakt door zoutwinning. Het is ook onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren. Zout is stroperig en kan daardoor zelf geen trillingen veroorzaken. Ook elders in Nederland  zijn geen aardtrillingen voorgekomen bij zoutwinning. Het Staatstoezicht op de Mijnen deelt deze visie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail omgeving@nedmag.nl

Open sitemap >>> Close sitemap >>>